Начало За нас
PDF Принтирай е-mail

 

Топлофикационната компания „Топлофикация - Враца” е създадена и е започнала своята стопанска дейност през 1968 с прехвърлянето на собствеността на индустриалната котелна централа “Градска” с инсталирана мощност 50 MWth, построена през 1963 г. и разполагаща с два котела захранвани с гориво мазут. Топлоцентралата е снабдявала с прегрята водна пара текстилното предприятие “Вратица” и другите в индустриалната зона на града. През следващите години предприятието е развивало своята топлофикационна мрежа като до момента са топлофицирани 60% от сградния фонд на града. През годините са били изградени 3 Отоплителни Централи обслужващи топлофикационната мрежа. ОЦ”Калоян” с инсталирана мощност 24 MWth , захранвана с гориво мазут и ОЦ”Младост” с обща инсталирана мощност 116.3 MWth също захранвана с гориво мазут. През средата на 90-те години е извършена подмяна на горивната база от мазут на природен газ на Отоплителните Централи „Градска” и „Младост”, които се превръщат в основни топлоизточници. След 1990 г. поради възникналите политически промени в управлението на държавата и настъпилата икономическа стагнация в страната и региона на гр. Враца е изведена от експлоатация ОЦ”Калоян”.

За нас doxycycline generic or brand

През 2004 година държавата проведе приватизация на част топлофикационните дружества съгласно поетите ангажименти към Европейския съюз за либерализация на енергийния пазар и оттеглянето на държавата от този сектор на икономиката. През месец Март 2004 година „Топлофикация - Враца” ЕАД е приватизирана чрез публично предлагане на акциите на дружеството на Софийска Фондова борса от фирма „Камибо” ООД създадена с инвестиционна насоченост в енергийния сектор. След приключване на приватизационната процедура се разработи и приложи проект за повишаване на енергийната и икономическата ефективност на топлофикационното предприятие с инсталирането на първата в България ко-генерационна централа с обща инсталирана електрическа мощност 6 MWe от нов високоефективен тип на база двигатели с вътрешно горене.

 

 
Copyright © 2015 . Всички права запазени.
Уеб дизайн Contrastmedia. Валиден XHTML и CSS код.