Начало За нас
PDF Принтирай е-mail

 

Топлофикационната компания „Топлофикация - Враца” е създадена и е започнала своята стопанска дейност през 1968 с прехвърлянето на собствеността на индустриалната котелна централа “Градска” с инсталирана мощност 50 MWth, построена през 1963 г. и разполагаща с два котела захранвани с гориво мазут. Топлоцентралата е снабдявала с прегрята водна пара текстилното предприятие “Вратица” и другите в индустриалната зона на града. През следващите години предприятието е развивало своята топлофикационна мрежа като до момента са топлофицирани 60% от сградния фонд на града. През годините са били изградени 3 Отоплителни Централи обслужващи топлофикационната мрежа. ОЦ”Калоян” с инсталирана мощност 24 MWth , захранвана с гориво мазут и ОЦ”Младост” с обща инсталирана мощност 116.3 MWth също захранвана с гориво мазут. През средата на 90-те години е извършена подмяна на горивната база от мазут на природен газ на Отоплителните Централи „Градска” и „Младост”, които се превръщат в основни топлоизточници. След 1990 г. поради възникналите политически промени в управлението на държавата и настъпилата икономическа стагнация в страната и региона на гр. Враца е изведена от експлоатация ОЦ”Калоян”.

През 2004 година държавата проведе приватизация на част топлофикационните дружества съгласно поетите ангажименти към Европейския съюз за либерализация на енергийния пазар и оттеглянето на държавата от този сектор на икономиката. През месец Март 2004 година „Топлофикация - Враца” ЕАД е приватизирана чрез публично предлагане на акциите на дружеството на Софийска Фондова борса от фирма „Камибо” ООД създадена с инвестиционна насоченост в енергийния сектор. След приключване на приватизационната процедура се разработи и приложи проект за повишаване на енергийната и икономическата ефективност на топлофикационното предприятие с инсталирането на първата в България ко-генерационна централа с обща инсталирана електрическа мощност 6 MWe от нов високоефективен тип на база двигатели с вътрешно горене.

 

 
Copyright © 2015 . Всички права запазени.
Уеб дизайн Contrastmedia. Валиден XHTML и CSS код.